СПИСОКЪ ЧЛЕНОВЪ ОФИЦЕРСКАГО СОБРАНIЯ
Лейбъ-ГвардКОННО-ГРЕНАДЕРСКАГО полка
на 22-й iюля 1914 года.

Составилъ Ротмистръ Александръ А. СКРЯБИНЪ - Парижъ 20-8-1954 г.
съ помощью П. Л. и К. Л. СТЕФАНОВИЧЕЙ
«Мирное и боевое прошлое Л.-Гв. Конно-Гренадерскаго полка.»
Матеріалъ къ Исторіи за 1914 – 1918 гг. - Приложенія I и II къ Главѣ II Тома VI -го

(Дополнено подъ редакцiей А. А. Скрябина (млад.) по материалам Фонда 3544 - оп. №1 - РГВИА - Москва - январь 2006 г.)

Зачисленiя въ Собранiе

Генералъ-отъ-Инфантерiи :

26-05-1849

РООПЪ

Христофоръ Христофоровичъ

Генералъ-отъ-Кавалерiи :

23-05-1864

ДЕ-ВИТТЕ

Константинъ Павловичъ

17-07-1867

ЛОМАЧЕВСКІЙ

Асинкритъ Асинкритовичъ

12-07-1868

ВИЛЛАМОВЪ

Николай Артемьевичъ

11-08-1871

БАУЛЕРЪ

Аркадій Василіевичъ

16-03-1886

МАКСИМОВИЧЪ

Константинъ Клавдіевичъ

30-08-1887

БРУСИЛОВЪ

Алексѣй Алексѣевичъ

Генералъ – Лейтенанты :

21-06-1854

МИЛЛЕРЪ

Александръ Карловичъ

16-06-1859

ГЕЛЬМЕРСЕНЪ

Василій Павловичъ

1870

Баронъ

ФИРКСЪ

17-01-1871

ВЕЙМАРНЪ

Иванъ Ивановичъ

17-07-1872

БАГГОВУТЪ

Николай Николаевичъ

27-01-1873

ВАТАЦИ

Александръ Александровичъ

07-08-1874

ПЛѢШКОВЪ

Федоръ Емельяновичъ

04-08-1875

ОБОЛЕШЕВЪ

Александръ Дмитріевичъ

10-06-1877

УШАКОВЪ

Михаилъ Ивановичъ

16-04-1878

Баронъ

БУДБЕРГЪ

Анатолій Александровичъ

16-04-1878

МЕДВѢДЕВЪ

Александръ Ардаліоновичъ

08-08-1879

КАРЦОВЪ

Владиміръ Александровичъ

08-08-1880

КУРЛОВЪ

Павелъ Григорьевичъ

08-08-1881

ХИМЕЦЪ

Василій Александровичъ

12-08-1883

МОШНИНЪ

Владиміръ Александровичъ

11-08-1886

ИВАШКИНЪ

Александръ Николаевичъ

1907

РООПЪ

Владиміръ Христофоровичъ

Генералъ – Майоры :

10-08-1876

КУЗЬМИНЪ-КАРАВАЕВЪ

Борисъ Александровичъ

10-06-1877

ИВКОВЪ

Александръ Олимпіевичъ

Дѣйств. Ст. Сов.

16-04-1878

КРАССОВСКІЙ

Брониславъ Ивановичъ

16-04-1878

ЛЕВЕНГОФЪ

Александръ Порфирьевичъ

16-04-1878

БРУНЕМАНЪ

Евгеній Вильгельмовичъ

04-07-1878

Баронъ

БУДБЕРГЪ

Николай Александровичъ

08-08-1879

АСТАФЬЕВЪ

Модестъ Петровичъ

Дѣйств. Ст. Сов.

03-07-1880

КНЯЖЕВИЧЪ

Федоръ Іосифовичъ

07-08-1882

ЭЙХЕ

Георгій Федоровичъ

14-08-1884

ИСАРЛОВЪ

Іосифіъ Лукичъ

14-08-1884

МАРКОВЪ

Василій Евгеньевичъ

07-11-1885

ПРОТОПОПОВЪ

Александръ Дмитріевичъ

Дѣйств. Ст. Сов.

25-11-1885

ДИТЕРИХСЪ

Давыдъ Давыдовичъ

16-03-1886

ВИЛЛАМОВЪ

Евгеній Александровичъ

16-03-1886

СВѢШНИКОВЪ

Николай Львовичъ

11-08-1886

фонъ

ПЕТЕРСЪ

Владиміръ Николаевичъ

10-11-1886

КАЛУГИНЪ

Николай Ивановичъ

10-08-1889

КИППIУСЪ

Борисъ Александровичъ

21-10-1889

КРАМАРЕВЪ

Николай Ивановичъ

10-08-1890

МАМОНТОВЪ

Константинъ Константиновичъ

10-08-1890

ВИДНЕСЪ

Оттонъ-Борисъ Константинъ Андреевичъ

17-03-1892

фонъ

БАУМГАРТЕНЪ

Александръ Николаевичъ

 

1897

Князь

ВЯЗЕМСКІЙ

Петръ Павловичъ

03-03-1912

Князь

ДОЛГОРУКОВЪ

Василій Александровичъ

Командиръ полка

1914

ЛОПУХИНЪ

Дмитрій Александровичъ

Командиръ полка

Полковники :

16-04-1878

ЗАКРЖЕВСКІЙ

Сергѣй Iосифовичъ

08-08-1880

РЕБЕЗОВЪ

Сергѣй Дмитріевичъ

04-09-1883

Графъ

АРМФЕЛЬДЪ

Николай Владиміровичъ

07-08-1885

ДЕ-ВИТТЕ

Николай Яковлевичъ

Стат. Сов.

07-08-1885

 

РЕЗЕНШИЛЬДЪ-ПАУЛИНЪ

Николай Константиновичъ

14-10-1885

Баронъ

БУДБЕРГЪ

Андрей Алексанидровичъ

05-02-1886

Баронъ

КАУЛЬБАРСЪ

Карлъ Германовичъ

 

21-08-1889

фонъ

КРУЗЕНШТЕРНЪ

Альфредъ Феодоровичъ

10-08-1889

ДЕ-ВИТТЕ

Анатолій Яковлевичъ

10-08-1889

Баронъ

МЕНДЪ

Рудольфъ Фридериковичъ

01-08-1890

ОБЕРМИЛЛЕРЪ

Евгеній Александровичъ

01-08-1890

ОЛСУФЬЕВЪ

Владиміръ Александровичъ

10-08-1890

ФУЛЛОНЪ

Федоръ Ивановичъ

10-08-1890

ЭГЕРШТРОМЪ

Николай Николаевичъ

05-08-1891

БОЛОГОВСКОЙ

Федоръ Федоровичъ

05-08-1891

ПОПОВЪ

Александръ Владиміровичъ

01-09-1891

ФИЛОСОФОВЪ

Павелъ Владиміровичъ

01-10-1891

НИКОЛАЕВЪ (2)

Владиміръ Николаевичъ

04-08-1892

КУЛАКОВЪ

Николай Николаевичъ

28-11-1892
  РОМАНОВЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Великій Князь Дмитрій Константиновичъ
Командиръ полка

1893

БОГУСЛАВСКІЙ

Владиміръ Дмитріевичъ

"

БЕСТУЖЕВЪ-РЮМИНЪ

Алексѣй Ивановичъ

"

Графъ

РОСТОПЧИНЪ

Борисъ Викторовичъ

Стат. Сов.

"

фонъ

ШУЛЬЦЪ

Владиміръ Александровичъ

"

НАВРОЦКІЙ

Левъ Михайловичъ

"

ДЕ-ВИТТЕ

Петръ Яковлевичъ

1894

МАКСИМОВИЧЪ

Клавдій Инокентьевичъ

"

БУТАКОВЪ

Дмитрій Ивановичъ Войсковой

Старшина

1895

СТЕФАНОВИЧЪ

Левъ Платоновичъ

Под-полковники :

21-08-1889

фонъ

КРУЗЕНШТЕРНЪ

Альфредъ Федоровичъ

"

фонъ

ДРЕИЛИНГЪ

Романъ Константиновичъ

"

ГРИГОРОВЪ

Михаилъ Михайловичъ

1890

Баронъ

БУДДЕ

Викторъ Викторовичъ

1904

Баронъ

ЭНГЕЛЬГАРДТЪ

Фридрихъ Георгіевичъ

Ротмистры :

08-08-1881

ЛЮТЕРЪ

Иванъ Ивановичъ

1896

Баронъ

МЕНДЪ

Эдуардъ Феодоровичъ

"

СТЕФАНОВИЧЪ

Андрей Платоновичъ

1897

ВИНКЛЕРЪ-УЛЬРИХЪ

Феодоръ Густавовичъ

"

СКУРАТОВЪ

Константинъ Николаевичъ

"

КРАМАРЕВЪ

Иванъ Ивановичъ

1898

КОРОЧЕНЦОВЪ

Александръ Васильевичъ

1899

ПЕТРЖКЕВИЧЪ

Александръ Карловичъ

"

Баронъ

ВРАНГЕЛЬ

Отто Вильгельмовичъ

1900

КОРОЧЕНЦОВЪ

Алексѣй Васильевичъ

1904

СЛОВИЦКІЙ

Владиміръ Петровичъ

1905

ВИЛЛАМОВЪ

Георгій Николаевичъ

"

СВИСТУНОВЪ

Борисъ Ивановичъ

Капитаны :

1901

ТЕСЛЕВЪ

Борисъ Ивановичъ

Штабсъ - Ротмистры :

01-02-1881
 

ЛИХАЧЕВЪ

Яковъ Ивановичъ

 

13-11-1881

ВЕРХОВСКІЙ

Сергѣй Александровичъ

25-11-1885

ВИЛЬКЪ

Іосифъ Карловичъ

07-08-1885

ДУДИНСКІЙ

Николай Федоровичъ

11-08-1886

ПРОТОПОПОВЪ

Сергѣй Ивановичъ

10-08-1890

МАЗУРОВЪ

Леонидъ Николаевичъ

Стат. Сов.

1894

КАЛОНІУСЪ

Генрихъ Эмильевичъ

1899

ПАНЮТИНЪ

Генадій Сергѣевичъ

1900

Графъ

РОСТОПЧИНЪ

Владиміръ Викторовичъ

Стат. Сов.

"

КОМАРОВЪ

1904

КРИЧИНСКІЙ

Іосифъ Матвѣевичъ

"

ВИЛЛАМОВЪ

Михаилъ Николаевичъ

"

БОГОМОЛОВЪ

Борисъ Гавриловичъ

1905

ОЛФЕРЬЕВЪ

Федоръ Сергѣевичъ

"

ДУРАСОВЪ

Александръ Владиміровичъ

"

РАДВИЛОВИЧЪ

Дмитрій Ивановичъ

1906

ЯНДОЛОВСКІЙ

Александръ Александровичъ

"

фонъ

ЛАЙМИНГЪ

Александръ Павловичъ

"

ПОПОВЪ

Василій Владиміровичъ

"

ПЛѢШКО

Николай Дмитріевичъ

"

КАНАБѢЕВЪ

Левъ Николаевичъ

Поручики :

21-07-1870

Баронъ

ФИРКСЪ

Николай Александровичъ

14-08-1884

МАГДЕНКО

Иванъ Петровичъ

07-08-1885

ГАНЪ

Петръ Алексѣевичъ

14-12-1889

КОРСАКОВЪ

Сергѣй Сергѣевичъ

1896

ДАВЫДОВЪ

Юрій Львовичъ

1897

БАВКИНЪ

Александръ Петровичъ

1898

фонъ

МОЛЛЕРЪ

Владиміръ Александровичъ

1904

БАТЕЗАТУЛЪ

Михаилъ Григорьевичъ

1906

ПОЛИТКОВСКІЙ

Борисъ Васильевичъ

"

ВОЛОШИНОВЪ

Георгій Федоровичъ

1907

ПОПОВЪ

Николай Викторовичъ

"

фонъ

ВИТТЕ

Александръ Сергѣевичъ

1908

ВОРОНОВИЧЪ

Николай Владиміровичъ

"

ДЕ-ВИТТЕ

Павелъ Константиновичъ

"

БРУСИЛОВЪ

Алексѣй Алексѣевичъ

"

ДУБАСОВЪ

Петръ Николаевичъ

1909

фонъ

ЛАЙМИНГЪ

Георгій Павловичъ

"

КОПТЕВЪ

Владиміръ Николаевичъ

Корнеты :

20-07-1881

ОБУХОВЪ

Борисъ Николаевичъ

1901

СТРИЖЕВСКІЙ

Василій Михайловичъ

"

БЕРЪ

Михаилъ Александровичъ

1904

БЕРЪ

Всеволодъ Александровичъ

"

САВОЙСКІЙ

Василій Николаевичъ

1905

фонъ

ГАРТМАНЪ

Карлъ Рафаиловичъ

1906

БЕЗСОНОВЪ

Николай Алексѣевичъ

"

СТЕПАНОВЪ

Николай Филипповичъ

1907

ПОВАЛИШИНЪ

Павелъ Николаевичъ

"

Баронъ

БУДБЕРГЪ

Эдуардъ Александровичъ

1910

ГЕНИШТА

Борисъ Владиміровичъ

"

ЧИГАЕВЪ

Леонидъ Александровичъ

"

ТУМАНОВЪ

Дмитрій Спиридоновичъ

1911

ДЕ-ВИТТЕ

Николай Константиновичъ

"

ВОЛЬСКІЙ

Викторъ Сигизмундовичъ

"

ТАРАСОВЪ

Владиславъ Александровичъ

"

КОРТАЦЦИ

Иванъ Георгіевичъ

"

ВОРОНЦОВЪ

Владиміръ Федоровичъ

1912

ДЕМОРЪ

Сергѣй Сергѣевичъ

"

СКРЯБИНЪ

Александръ Александровичъ

"

ТИМЕ

Германъ Германовичъ

"

ТРЕБЕРТЪ

Викторъ Львовичъ (Леонидовичъ?)

"

РАТЬКОВЪ-РОЖНОВЪ

Сергѣй Александровичъ

1913.

ГЛИНСКІЙ

Михаилъ Николаевичъ

"

ЭГЕРШТРОМЪ

Николай Николаевичъ

"

РИДИГЕРЪ

Николай Николаевичъ

"

ЖАДВОЙНЪ

Николай Леонидовичъ

"

РОССИ

Владиміръ Эмильевичъ

"

ОКУНЕВЪ

Николай Борисовичъ

"

ЛОПУХИНЪ

Георгій Дмитріевичъ

"

Князь

МЕЩЕРСКІЙ

Борисъ Ивановичъ

"

БРИЛЕВИЧЪ

Владиміръ Ивановичъ

"

КОЛОКОЛЬЦОВЪ

Сергѣй Николаевичъ

"

ЗЕЛЕНЦОВЪ

Леонидъ Александровичъ

1914

фонъ

КРУЗЕНШТЕРНЪ

Фридрихъ Альфредовичъ

"

ПИСАРЕВЪ

Олегъ Сергѣевичъ

"

ПЕТРОВЪ

Георгій Андреевичъ

"

ЛИТВИНОВЪ

Николай Александровичъ

Прапоршики изъ бывшихъ
Вольноопредѣляющихся полка :
( въ алфавитномъ порядкѣ)

1909

БЕКЕЛЪ

А. П. ( № 3-го эск.)

1910

БРАНДТЪ

Евгеній Карловичъ (№ 2-го эск.)

"

БРЮММЕРЪ

1899

ВЕДРОВЪ

"

ГАГЕМЕЙСТЕРЪ

"

ГЕЛЬМЕРСЕНЪ

1902

ГЕЛЬМЗИНГЪ

Ф . К.

"

ГЕРЦЕВИЧЪ

"

ГЕФДИНГЪ

Гельге Феодоровичъ

1909

ГОЛИКЕ

"

ДЕМБОВЕЦКІЙ

1910

ЗАЛЕМАНЪ

( № 3-го эск.)

"

КОРНИЛОВЪ

( № 3-го эск.)

"

ЛА-ГАРНЕ

1899

фонъ

ЛАМПЕ

Эдуардъ Оскаровичъ

"

фонъ

ЛИЛІЕНФЕЛЬДТЪ

"

МАЛАХОВЪ

"

ТАРАСОВЪ

"

УМНОВЪ

( № 5-го эск.)

1909

ШИТТЪ

Корнилій Васильевичъ (№ 3-го эск.)

"

Баронъ

ШТАКЕЛЬБЕРГЪ

Рудольфъ

1899

фонъ

ШТРАЛЬБЕРГЪ

П. В.

"

фонъ

ЭКЕСПАРРЕ

Примечанiе

Отсутствуютъ точныя данныя о нижеперечисленныхъ,
значащихся въ спискахъ архива, состояли-ли они
на 22-ое Іюля 1914 г. въ числѣ членовъ Собранія полка :

Ген-Лейт.

ШМИДТЪ

Ген-майоръ

СУКОВКИНЪ

Петръ Іосифовичъ

Поручикъ

КУРДЮМОВЪ

Copyright © Alexandre A. SCRIABINE - Saint-Petersburg_Paris - january 2005